Archive

Archive for the ‘Đề thi học sinh giỏi’ Category

Đề thi HSG môn Vật lí lớp 9 tỉnh Bình Định năm học 2015 – 2016

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Văn Tây – Giáo viên trường THCS Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Bình Định năm học 2015 – 2016

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Văn Tây – Giáo viên trường THCS Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG môn Địa lí lớp 9 tỉnh Bình Định năm học 2015 – 2016

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Văn Tây – Giáo viên trường THCS Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG Vật lí tỉnh Bình Định năm học 2014 – 2015

Sưu tầm từ thầy Phạm Quang Khai – Giáo viên trường THCS Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG Vật lí tỉnh Bình Định năm học 2013 – 2014

Sưu tầm từ thầy Phạm Quang Khai – Giáo viên trường THCS Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG Ngữ văn tỉnh Bình Định năm học 2012-2013

Sưu tầm từ thầy Đặng Minh – Giáo viên trường THCS Cát Tường, Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG Lịch sử tỉnh Bình Định năm học 2012-2013

Sưu tầm từ thầy Trần Minh – Giáo viên trường THCS Cát Lâm, Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG Vật lí tỉnh Bình Định năm học 2012-2013

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Tường Thuật – Giáo viên trường THCS Cát Tài, Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG Hóa học tỉnh Bình Định năm học 2012-2013

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Tường Thuật – Giáo viên trường THCS Cát Tài, Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG Sinh học tỉnh Bình Định năm học 2012-2013

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Tường Thuật – Giáo viên trường THCS Cát Tài, Phù Cát, Bình Định

Download